96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

Konkursy

 

Prezentacja  pt. "Why are Phrasal Verbs so hard to learn?", uczennicy klasy 2f, Patrycji Adamiak, stypendystki programu "Mazowsze" -
język angielski.
Opiekun stypendystki, p. Anna Radkowska

 

 

 

Regulamin konkursu z języka niemieckiego

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące
im. F. Chopina w Sochaczewie

w roku szkolnym 2015/2016

1. Organizator konkursu: Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w Sochaczewie.

2. Wymagany zakres materiału: zakres gramatyczny  - "Rektion des Verbs"
3. Uczestnicy konkursu: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

4. Konkurs Języka Niemieckiego będzie konkursem jednoetapowym.
5.  Zgłoszenia:

Szkoły chętne do wzięcia udziału w konkursie mogą zgłaszać się do

15 lutego 2016 drogą elektroniczną przesyłając zgłoszenie wg podanego wzoru na adres e-mail: adriannamarzec@tlen.pl, lo.chopin.sochaczew@gmail.com

lub faksem: (0 prefix 46) 862 23 35

Szkoła może wytypować do udziału w konkursie maksymalnie 5 osób.

W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczęszcza, szkołę,  imię i nazwisko nauczyciela (opiekuna) oraz jego e-mail.

6. Organizacja i przebieg konkursu:

a) Konkurs odbędzie się 22 lutego 2016 r., o godz. 12: 00 w budynku Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina w Sochaczewie na ul. 15 Sierpnia 4.

b) Zadaniem uczestników konkursu będzie rozwiązanie w czasie 60 minut testu

składającego się z zadań zamkniętych jak i otwartych . Odpowiedzi muszą być wypełnione długopisem, pod rygorem nieuznania.

c) Komisja konkursowa ma dwa dni na sprawdzenie prac. Wyniki konkursu zostaną przesłane do opiekunów danych uczniów drogą e-mailową .

d) Laureatami konkursu zostaje 3 uczestników , którzy uzyskają największą liczbę punktów.

e) Wyróżnienia w Konkursie Języka Niemieckiego przysługują uczniom, którzy zajęli miejsca od 4 do 6.

f) Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy za uczestnictwo. Dyplomami zostaną uhonorowani także nauczyciele - opiekunowie laureatów.
g) Prace uczniów nie podlegają zwrotowi.
h) Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptacje warunków regulaminu.
i) Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych uczestników dla potrzeb przeprowadzenia konkursu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 

Organizator Konkursu

Adrianna Marzec

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

DLA

UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ROK SZKOLNY 2015/16

Zgłoszenie

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net