96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Skład Samorządu Uczniowskiego

w roku szkolnym 2016/2017

PRZEWODNICZĄCYMaria Wilamowska kl. IIIB

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Jakub Gorzelak kl. IIc

SKARBNIK:
Anna Sobieraj kl. Id

SEKRETARZ:  Aleksandra Bednarska kl. IIIB

SEKCJA PORZĄDKOWA:

Ewelina Fanfil kl. Ic , Zofia Hatlińska kl. Ic

SEKCJA GAZETKI ŚCIENNEJ

Magdalena Barlak  kl. IIIA, Zuzanna Walisiewicz kl. IIIA

SEKCJA INTERNETOWA:
Milena Wiktoria Jaworska kl. IIa - opieka nad szkolnym facebookiem.
Daniel Białczak kl. IIIb - wstawianie zastępstw na stronę.

LOSOWANIE SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA:

Anna Sobieraj kl. Id

SEKCJA TECHNICZNA : Adam Jachowicz IIIA

RADIOWĘZEŁ:

Jędrzej Bieńko kl. Ie, Piotr Zborowski kl.Ie

NAGŁOŚNIENIE:

Przemysław Maciejewski, Wojciech Kornacki, Jakub Górczyński kl. If
 

SEKCJA FOTOGRAFICZNA

Franciszek Bednarczyk kl. IIIB,
Dominika Zielińska kl. Ib

REDAKTOR NACZELNY SZKOLNEJ GAZETKI  "sz-open":   Agnieszka Olender kl. IIIa

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W SOCHACZEWIE

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Celem Samorządu Uczniowskiego jest m.in.:  współdecydowanie w sprawach szkoły oraz uczniów, reprezentowanie szkoły poza jej granicami oraz reprezentowanie interesów uczniów przed Dyrektorem oraz Radą Pedagogiczną.

 

 

W bieżącym roku szkolnym Samorząd Uczniowski zaangażowany będzie w działania realizowane w ciągu całego roku szkolnego: 

 

1. Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.

 

2. Opracowywanie planu pracy SU.

 

3. Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej: „Wydarzenia kwartalne”.

 

4. Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji oraz Facebooku

o pracy SU, zastępstw, ogłoszeń oraz zdjęć z wydarzeń szkolnych.

 

5. Zapoznanie SU z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego

 

6. Spotkania z Radą Samorządów Klasowych, stałe informowanie o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem SU,

 

7. Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu, w tym nagłośnienie. 

 

8. Udział w posiedzeniach rad pedagogicznych podsumowujących prace szkoły w pierwszym i drugim semestrze.

 

9. Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu akcji, wyciąganie wniosków.

 

10. Losowanie szczęśliwego numerka.

 

11. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

 

12. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub 

 

środowiskowe.

 

13. Pomoc pierwszakom w adaptacji w nowej szkole.

 

14. Integrowanie środowiska szkolnego.

 

15. Odpowiedzialność za podejmowane działania i decyzje na rzecz organizowania życia w szkole.

 

16. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym i rówieśniczym.

 

17. Współpraca z Radą Pedagogiczną.

 

18. Spotkania tematyczne.

WRZESIEŃ 

 

-Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

-Opracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny

-Wybory do samorządu uczniowskiego

-Ustalenie zasad działania Samorządu Uczniowskiego

-Zapoznanie Rad Klasowych z Regulaminem SU

-Organizacja losowań "szczęśliwego numerka"

- Przydzielenie funkcji do wybranych sekcji

PAŹDZIERNIK

 

- Miesiąc Dobroci dla Zwierząt ( rozpoczynamy zbieranie karmy dla psów dla wybranego przez nas schroniska)

- Obchody Dnia Edukacji Narodowej

- 90-lecie Szkoły - Pomoc Samorządu w przygotowaniach i obsłudze.

-Prowadzenie tablicy informacyjnej dla Samorządu Uczniowskiego

-"Pani Jesień i Dzień  Dyni"  - 28.10.2016r. - przebrany -niepytany.

- ustawić koszyki na parapetach z książkami (tematycznie zebranymi) do poczytania sobie na przerwie.

LISTOPAD

 

-11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości - Samorząd ma pomóc p. Wojciechowskiej w organizacji.

- 24 listopada – Światowy Dzień Tańca - organizujemy pokazy taneczne i  maraton zumby.

- Akcja „Góra Grosza” 

- Zbieranie baterii

- Wróżby na Andrzejki. Stoisko z  wróżbami ( za symboliczną opłatą)

-Andrzejkowa  dyskoteka -29.11 (IIId LO- odpowiedzialna za organizację)

- Nawiązanie współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie ( uczniowie i nauczyciele organizują zbiórkę  zabawek, ubrań i kosmetyków dla potrzebujących rodzin)

GRUDZIEŃ 

 

- 1 grudnia –   Światowy dzień Walki z AIDS ( warsztaty zorganizowane dla naszych uczniów na ten temat) stoliki z materiałami informacyjnymi.

- Od pierwszego poniedziałku grudnia – Europejski Tydzień Pomocy Dzieciom i Osobom Autystycznym - Organizacja warsztatów dla naszych uczniów na ten temat.

- 3 grudnia –   Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
(spotkanie dla naszych uczniów w formie warsztatów oraz stoliki z materiałami informacyjnymi, statystykami)

-Świąteczna dekoracja szkoły

-Życzenia świąteczne przez radiowęzeł

- 6 grudnia - Mikołajki: Wybrane osoby z Samorządu przebiorą się za mikołaja i śnieżynki i będą chodzić po klasach i częstować uczniów czekoladkami, cukiereczkami.

- do 12. grudnia - Akcja: Szlachetna Paczka

- do 12. grudnia - Akcja: Góra Grosza

- 22.grudnia - Akcja: Prezenty dla dzieci ze Szpitala w Sochaczewie. Zawozimy pluszaki dla dzieci w oddziale dziecięcym. (Opiekun Samorządu, Przewodnicząca Szkoły i Zastępca)

-Akcja :Wigilie Klasowe

-Świąteczna akademia + koncert kolęd w języku polskim i innych językach

-Konkurs na świąteczną kartkę - Samorząd pomaga w organizacji i informowaniu.
- Konkurs fotograficzny – „ Boże Narodzenie”

- Świąteczna pomoc ludziom starszym  z  Domu Opieki Społecznej.

STYCZEŃ

 

- Druga niedziela stycznia –Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

-Uczestnictwo naszej młodzieży w akcji.

LUTY

- 3 lutego–  Międzynarodowy Dzień walki z Rakiem ( warsztaty zorganizowane dla naszych uczniów na ten temat) stoliki z materiałami informacyjnymi.

- 7 lutego-    Dzień Bezpiecznego Internetu ( warsztaty zorganizowane dla naszych uczniów na ten temat) stoliki z materiałami informacyjnymi.
- 14 lutego– Dzień Zakochanych – Walentynki- poczta Walentynowa, okolicznościowa  gazetka, muzyka na przerwach. Przystrojenie szkoły w klimacie walentynkowym.
-Nadchodzące Ferie Zimowe, komunikat o bezpieczeństwie.

MARZEC

 

- 8 marca- Dzień Kobiet. Stoisko z kwiatami na sprzedaż.
- 3 marca i  –Międzynarodowy Dzień Pisarzy i  21marca–  Międzynarodowy Dzień Poezji w połączeniu - utworzenie kącików-kawiarenek - w których będzie można poczytać ciekawą literaturę.
- 21 marca – Pierwszy dzień wiosny "przebrany -niepytany".  Przystrojenie szkoły kwiatami.

KWIECIEŃ

 

-Życzenia Wielkanocne. Przystrojenie szkoły wierszykami.

-Życzenia Świąteczne przez radiowęzeł

- 3 kwietnia-  Międzynarodowy Dzień Ptaków ( warsztaty zorganizowane dla naszych uczniów o ptakach)
- 22lutego – Międzynarodowy Dzień Ziemi -  Sprzątanie naszego Miasta - Sochaczew (wybrane klasy mogłyby pójść sprzątać park przy Muszli na Podzamczu"

-Uroczyste pożegnanie uczniów klas maturalnych.

MAJ

 

-Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja.

-Dzień Matki i Dzień Ojca 

-Organizacja Dni Kultury Szkoły.

CZERWIEC

 

- 1 czerwca–   Międzynarodowy Dzień Dziecka (zorganizowanie dla uczniów całej szkoły wyjścia do kina)

–   1 czerwca - Dzień Lasu i Zadrzewień ( zasadzenie przez naszych uczniów młodych drzewek przy szkole)
- 4 czerwca –   Międzynarodowy Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji           ( warsztaty zorganizowane dla naszych uczniów)
- 20 czerwca - zorganizowanie wycieczki dla wszystkich członków samorządu uczniowskiego oraz osób udzielających się w życie szkoły do Tułowic : przejażdżka ciuchcią i ognisko w parku kampinoskim.
- 21 – 22 czerwca - Dni Kultury i Sportu  (Kiermasze , stoiska i zwyczaje kulturowe  wybranych krajów , a także warsztaty dotyczące Zapobiegania Narkomanii oraz  Walki z Cukrzycą - przygotujemy stoliki z materiałami informacyjnymi).
-Zakończenie roku szkolnego dla gimnazjum i dla liceum.

OPIEKUN  SAMORZĄDU   UCZNIOWSKIEGO:    mgr Adrianna Marzec

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie
na rok szkolny  2016/2017

I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły. To jeden z organów szkoły, którego najważniejszymi celami są :

1. Reprezentowanie interesów społeczności uczniowskiej.

2. Organizowanie, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły, działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej.

3. Współdziałanie z innymi organami szkoły.

4. Inicjowanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły.

5. Przestrzeganie zapisów statutowych szkoły.

6. Dbałość o przestrzeganie obowiązków i praw uczniów.

7. Podejmowanie działań promujących samorządność, partnerstwo, demokratyczne formy współżycia w grupie.

8. Kształtowanie i rozwijanie szacunku wobec osób dorosłych i rówieśników.

9. Poszanowanie własności osobistej i szkolnej, dbałość o wizerunek szkoły.

10. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje. 

 

II. PRAWA I UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiać Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami, a przede wszystkim- stawianymi wymaganiami.

2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania i karania uczniów.

3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

4.Prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję Opiekuna Samorządu.

5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań.

7. Prawo do zgłaszania propozycji do programu wychowawczego i programu profilaktyki szkoły.

8. Prawo do opiniowania powyższych programów oraz statutu szkoły.

9. Prawo do opiniowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania i przedmiotowego systemu oceniania. 

10. Prawo do opiniowania, na prośbę Dyrektora, pracy nauczycieli.

11. Prawo do opiniowania wyboru przez Dyrektora dni wolnych od zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

 

III.ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Opracowanie planu działania, regulaminu Samorządu Uczniowskiego.

2. Przedstawienie Dyrektorowi szkoły propozycji działania, potrzeb uczniów, ich wniosków, opinii.

3. Wybór sekcji SU, współudział w organizowaniu życia pozaszkolnego, pozalekcyjnego, np. koła zainteresowań, sekcje sportowe, działalność kulturalna, rozrywkowa, turystyczna.

4. Kultywowanie tradycji szkoły, dbałość o jej wizerunek w środowisku.

5. Inicjowanie różnorodnych akcji, happeningów, wspieranie działań szkoły w zakresie prac na rzecz szkoły i środowiska.

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

7. Typowanie uczniów do nagród, wyróżnień, stypendiów oraz kar za niewłaściwe zachowania, rozstrzyganie sporów między uczniami.

8. Organizowanie akcji charytatywnych.

9. Dysponowanie funduszami SU, rozliczanie budżetu SU.

10. Informowanie społeczności szkolnej o działalności SU.

 

IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

2. Wybory do Rady Szkolnego Samorządu Uczniowskiego następują w głosowaniu tajnym całej społeczności uczniowskiej, do końca września każdego roku. 

3. Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa cały rok.

4. Nad działalnością Samorządu czuwa Opiekun SU Pani Adrianna Marzec

5.Organami Samorządu są:

Na szczeblu szkoły:

A. Rada Samorządu Uczniowskiego

B. Zebrania przewodniczących klas.

Na szczeblu klas :

C. Rady klasowe

 

V. KOMPETENCJE ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

1. Rada Samorządu Uczniowskiego

- Podejmowanie uchwał dotyczących głównych kierunków działań Samorządu.

- Opracowywanie harmonogramu prac Samorządu.

- Kierowanie bieżącą pracą Samorządu.

- Reprezentowanie Samorządu wobec Dyrektora oraz Rady pedagogicznej.

- Reprezentowanie Samorządu wobec instytucji i organizacji działających w szkole i poza nią.

- Reprezentowanie szkoły w kontaktach z innymi szkołami.

- Przedstawianie opinii Samorządu w sprawach uczniów Dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej.

- Informowanie o prawach i obowiązkach uczniów.

- Gromadzenie środków finansowych dla realizacji celów zawartych w regulaminie.

- Dokonanie wyboru opiekuna Samorządu.

- Powoływanie sekcji.

 

Uczniowska Rada Samorządu składa się z :

- Przewodniczącego -  Maria Wilamowska

- Zastępcy - Jakuba Gorzelaka

- Sekretarza - Aleksandry Bednarskiej

- Skarbnika - Anny Sobieraj

- Sekcji technicznej - Przemysław Maciejewski, Wojciech Kornacki,

- Redaktora Gazetki Szkolnej - Agnieszka Olender

- Sekcji internetowej - Milena Wiktoria Jaworska - opieka nad facebookiem szkolnym
Daniel Białczak - wstawianie na stronę zastępstw.

 

A. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

- Reprezentuje Samorząd Uczniowski 

- Kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego

- Przewodniczy obradom Samorządu Uczniowskiego

- Przydziela zadania poszczególnym członkom

- Organizuje współpracę Rady Samorządu Uczniowskiego z Radami Klasowymi 

 

B. Zastępcy Przewodniczącego:

- Wspierają Przewodniczącego w wykonywaniu obowiązków

- Zastępują Przewodniczącego i reprezentują Samorząd Uczniowski w przypadkach, gdy ten z przyczyn losowych nie może tego uczynić

 

C. Sekretarz:

- Wraz z Przewodniczącym opracowuje porządek zebrań Samorządu

- Protokołuje zebrania, rozsyła protokoły osobom zainteresowanym

- Sprawuje kontrolę nad dokumentacją Samorządu

- Zbiera pisemne wnioski uczniów, napływające do Samorządu

 

D. Skarbnik:

- Współpracuje z Przewodniczącym i opiekunem Samorządu w sprawach budżetu i finansów Samorządu

- Zajmuje się funduszami, prowadzi dokumentacje finansową, gromadzi rachunki

 

2. Zebranie przewodniczących rad klasowych

- Wysuwa propozycje zmian w regulaminie i harmonogramie pracy Samorządu Uczniowskiego 

- Ustala opinie w sprawach uczniów 

- Obraduje i podejmuje decyzje w sprawach bieżących dotyczących życia szkoły

 

Zebranie przewodniczących Rad Klasowych prowadzi Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, a obrady protokołuje Sekretarz SU.

Na zabrania Rad Klasowych mają wstęp wszyscy zainteresowani.

Osobami uprawnionymi do głosowania podczas zebrania Rad Klasowych są członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego i przewodniczący Rad Klasowych.

Dyrektor szkoły ma praco na wniosek Rady Pedagogicznej zawiesić, bądź uchylić uchwałę Samorządu, o ile narusza ona prawo.

 

3. Rady Klasowe

- Uczniowska Rada Klasowa składa się z trzech osób:

a. Przewodniczący

b. Zastępca przewodniczącego 

c. Skarbik 

- Wyboru uczniowskiej Rady Klasowej dokonuje, w głosowaniu tajnym, ogólne zebranie klasowe.

 Zadania Rady Klasowej:

- Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym.

- Reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli.

- Reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych.

- Występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych.

- Udział w pracach organizowanych przez radę uczniowską.

- Informowanie klasy o postanowieniach i pracach rady uczniowskiej.

- Inne zadania nałożone przez klasę lub radę uczniowską. 

 

4. Sekcje 

- Do realizacji swych zadań, Rada SU powołuje sekcje.

- Sekcje składają się z 3-7 osób, ich członkiem może zostać każdy uczeń 

- Członkowie Sekcji wybierają przewodniczącego Sekcji, który kieruje ich działaniami.

- Sekcje mogą mieć charakter stały (pracuję przez cały rok ) lub nadzwyczajny (doraźny ) 

- Przy powoływaniu Sekcji ,Rada SU musi określić :

a. Cel powołania sekcji

b. Okres jej istnienia

c. Skład osobowy

 

VI. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski posiada własne fundusze, które służą do finansowania działalności SU.

2. Dysponentem funduszu jest Rada SU w porozumieniu z Opiekunem.

3. Fundusz Samorządu jest tworzony:

- ze składek Samorządów Klasowych,

- z kwot uzyskanych za wykonywaną przez uczniów odpłatną pracę,

- z dochodów uzyskanych z organizowanych przez Samorząd imprez,

- ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców, inne instytucje i organizacje oraz osoby prywatne. 

 

VII. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I RADY PEDAGOGICZNEJ WOBEC SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w działalności SU, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2. Zapoznanie SU z programami szkoły i ze statutem.

3. Informowanie Rady SU o wszelkich zmianach w prawie wewnątrzszkolnym.

4. Zapewnienie warunków do prowadzenia działalności SU.

5. Przyjmowanie opinii, wniosków SU , sądów, zapraszanie przedstawicieli Rady SU do udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

6. Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

 

VIII. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Do obowiązków Opiekuna SU należy:

1. Wspieranie i udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności tych, które wymagają udziału nauczycieli i Dyrektora szkoły.

2. Koordynowanie pracy SU.

3. Czuwanie nad gospodarką finansową SU.

4. Inspirowanie do podejmowania samorządnej działalności, opartej na współdziałaniu i współpracy.

5. Informowanie Rady SU o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

6. Motywowanie nauczycieli do podejmowania współpracy z SU.

7. Przedstawienie Dyrektorowi i Radzie pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net