96-500 Sochaczew ul. 15 Sierpnia 4 woj. mazowieckie tel. +48 (46) 862-23-35            bip logo

Rok szkolny 2017-2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rok szkolny trwa 01.09.2017 – 31.08.2018

2. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 04.09.2017

3. Półrocze I trwa 01.09.2017 – 14.01.2018

4. Półrocze II trwa 15.01.2018 – 22.06.2018

5. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia
o propozycjach ocen za I półrocze 5 grudnia 2017

6. Wystawienie ocen za I półrocze do 5 stycznia 2018

7. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017 – 31.12.2017

8. Ferie zimowe 15.01.2018 – 28.01.2018

9. Rekolekcje wielkopostne termin do ustalenia

10. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.2018 – 03.04.2018

11. Terminy egzaminów gimnazjalnych

● część humanistyczna 18.04.2018
● cześć matematyczno – przyrodnicza 19.04.2018
● Język obcy nowożytny 20.04.2018

12. Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego

● część humanistyczna 04.06.2018
● część matematyczno – przyrodnicza 05.06.2018
● język obcy nowożytny 06.06.2018

Przekazanie przez OKE zaświadczeń do szkół 15.06.2018

13. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia
o propozycjach ocen rocznych w klasach maturalnych 20.03.2018

14. Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych do 20 kwietnia 2018

15. Termin zakończenia zajęć dydaktycznych w kl. III LO 27.04.2018

16. Terminy egzaminu maturalnego w terminie głównym

● cześć ustna 07.05.2018 – 25.05.2018
● cześć pisemna 04.05.2018 – 23.05.2018

17. Terminy egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

● część pisemna 04.06.2018 – 20.06.2018
● część ustna 04.06.2018 – 09.06.2018

18. Terminy egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

● część pisemna 21.08.2018
● część ustna 21.08.2018 – 22.08.2018

Przekazanie przez OKE świadectw dojrzałości i aneksów
do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego 03.07.2018

Przekazanie przez OKE świadectw z egzaminu maturalnego
w terminie poprawkowym 11.09.2018

19. Powiadomienie rodziców oraz prawnych opiekunów ucznia
o propozycjach ocen rocznych 15.05.2018

20. Wystawienie ocen rocznych dla uczniów LO i GP do 15 czerwca 2018

21. Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych 22.06.2018

22. Ferie letnie 23.06.2018 – 31.08.2018

23. W/g zarządzenia Dyrektora ZSO nr 22/2017 z dn. 15.09.2017 r. obowiązują następujące dni wolne od zajęć edukacyjnych dla wszystkich uczniów ZSO

2-3.11.2017
20.04.2018
30.04.2018
02.05.2018
04.05.2018
07.05.2018
08.05.2018

Rada Rodziców ,Samorząd Uczniowski i Rada Pedagogiczna wyrazili pozytywną opinię na temat proponowanych przez Dyrektora dni wolnych

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SOCHACZEWIE
sekretariat@losochaczew.pl     dyrekcja@losochaczew.pl

Wsparcie informatyczne nicraM.net